top of page

Algemene voorwaarden

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, bars en aanverwante bedrijven (waaronder horecabedrijven, partyservicebedrijven etc.), horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten aangaan.

De UVH zijn ingeschreven bij de Rechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Den Haag.

 

Artikel 1 - Definities

In de UVH en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de UVH van toepassing is, hebben onderstaande woorden de betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend.

1.1 Horecabedrijf
De natuurlijke persoon of rechtspersoon of maatschap die horeca- en/of horecadiensten uitoefent en lid is van Koninklijke Horeca Nederland.

1.2 Host
Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het aangaan en uitvoeren van horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten
Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter beschikking stellen van zalen en/of kamers en/of terreinen, een en ander met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon of maatschap die met een horecabedrijf een overeenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) die op grond van een met de Klant gesloten horecaovereenkomst recht heeft/hebben op één of meer Horecadiensten. Overal waar de UVH spreekt over Gast, of Klant, verwijst dit zowel naar Gast als Klant, tenzij uit de inhoud en implicatie van de clausule duidelijk is dat slechts een van de twee bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst
Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant waarbij een of meer horecadiensten door het horecabedrijf worden verleend tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term Reservering gebruikt.

1.7 Hotelvestiging
Het horecabedrijf waar het verlenen van horecadiensten hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit het verstrekken van accommodatie.

1.8 Restaurantinrichting
Het horecabedrijf waar het verlenen van horecadiensten hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit het verstrekken van spijzen en bijbehorende dranken.

1.9 Bar-vestiging
Het horecabedrijf waar het verlenen van horecadiensten hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit het verstrekken van drank.

1.10 Kamerverhuurbedrijf
Het horecabedrijf waar het verlenen van horecadiensten hoofdzakelijk of uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van kamers of zalen.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)
De totale verwachte omzet van het horecabedrijf inclusief servicekosten, (toeristenbelasting) en btw met betrekking tot een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachte omzet is gebaseerd op de voor dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.12 Koninklijke Horeca Nederland
Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf bekend als "Horeca Nederland" of enige rechtsopvolger hiervan.

1.13 Annulering
De schriftelijke mededeling door de klant aan het horecabedrijf dat een of meer van de overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk niet meer nodig zijn, dan wel de schriftelijke mededeling door het horecabedrijf aan de klant dat een of meer van de overeengekomen horecadiensten niet meer geheel of gedeeltelijk worden verstrekt.

1.14 No-show
Het nalaten van een Gast om, zonder voorafgaande Annulering, gebruik te maken van één van de op basis van een horecaovereenkomst geleverde horecadiensten.

1.15 Groep
Een groep van 10 of meer personen die op grond van een horecaovereenkomst of meer dan één als samenhangend aangemerkte overeenkomst recht hebben op een of meer horecadiensten van een horecabedrijf.

1.16 Individueel
Elke persoon die geen deel uitmaakt van een Groep zoals hierboven gedefinieerd.

1.17 Goederen
Alle Goederen, inclusief geld, kostbaarheden en waardepapieren.

1.18 Kurkengeld
De prijs die in rekening wordt gebracht wanneer niet door een horecabedrijf verstrekte drank wordt genuttigd op het terrein van dat horecabedrijf.

1.19 Voedselkosten
De prijs die in rekening wordt gebracht wanneer niet door een horecabedrijf verstrekt voedsel wordt genuttigd op het terrein van dat horecabedrijf.

1.20 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat het horecabedrijf uit één of meer horecaovereenkomsten een bepaalde minimumomzet zal realiseren.

Clausulekoppen worden uitsluitend gebruikt voor referentiedoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1 Op de totstandkoming en inhoud van alle horecaovereenkomsten, alsmede op alle aanbiedingen met betrekking tot de totstandkoming van dergelijke horecaovereenkomsten, zijn bij uitsluiting van alle overige algemene voorwaarden de UVH van toepassing. Indien naast deze andere algemene voorwaarden van kracht zijn, prevaleren de UVH in geval van tegenstrijdigheid.

2.2 Afwijking van de UVH is alleen mogelijk indien schriftelijk en per geval vastgelegd.

2.3 Onder de UVH vallen mede alle natuurlijke personen en rechtspersonen waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het runnen van het horecabedrijf.

2.4 Zijn de UVH eenmaal rechtsgeldig van toepassing verklaard op een bepaalde horecaovereenkomst, dan wordt voor alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen de laatst geldende versie van de UVH geacht van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 - Het sluiten van horecaovereenkomsten

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde en om welke reden dan ook weigeren een horecaovereenkomst aan te gaan, behoudens indien een dergelijke weigering louter gebaseerd is op één of meer van de gronden genoemd in artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.2 Alle aanbiedingen van een horecabedrijf in verband met het tot stand komen van een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder de voorwaarde "dat het aanbod (of de capaciteit) voldoende is". Indien het horecabedrijf binnen een in de gegeven omstandigheden redelijke termijn na aanvaarding van het aanbod door de klant op genoemde beperking beroept, wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

3.3 Indien het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een voorkooprecht heeft verleend, kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voor zover een andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet om een horecaovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan te gaan. van de in de optie verschuldigde horecadiensten. In dat geval dient de optiehouder door het horecabedrijf van dit aanbod op de hoogte te worden gesteld, waarna de optiehouder dient aan te geven of hij al dan niet gebruik wenst te maken van het voorkeursrecht.

Indien de optiehouder niet te kennen geeft van het eerste weigeringsrecht gebruik te willen maken, vervalt dit recht. Een recht van eerste weigering kan alleen schriftelijk worden verleend.

3.4 Horecaovereenkomsten voor één of meer Gasten aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven etc.), al dan niet in naam van hun zakelijke connectie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon. Het horecabedrijf is aan het intermediair geen commissie of percentage, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling door de Gast van het geheel of een deel van het verschuldigde bedrag zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

 

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van het horecabedrijf

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle verplichtingen die voortvloeien uit het bijzondere karakter van het horecabedrijf en het soort te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de volgende artikelen.

4.2 In het geval dat de bijzondere regeling als bedoeld in artikel 5 ev. in strijd is met een algemene bepaling in de leden 4.3 t/m 4.7, is de bijzondere regeling van toepassing.

4.3 Op grond van de horecaovereenkomst is het horecabedrijf, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, gehouden de overeengekomen horecadiensten op de overeengekomen tijdstippen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke wijze te verlenen.

4.4 De verplichting genoemd in artikel 4.3 is niet van toepassing:
in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 15;
als de Gast niet of meer dan een half uur te laat arriveert;
indien de betaling door de Klant van de waarborgsom/tussentijdse betaling als bedoeld in artikel 10 niet tijdig geschiedt;
indien de Klant, ondanks een verzoek daartoe, niet tijdig een Omzetgarantie verstrekt;
indien de klant op enige andere wijze in gebreke blijft in de nakoming van al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf uit welken hoofde dan ook.

4.5 Het horecabedrijf is niet verplicht enig eigendom van de gast in ontvangst te nemen en/of in bewaring te nemen.

4.6 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst nemen van goederen en/of het in bewaring nemen van goederen aan de gast kosten in rekening brengt, is het horecabedrijf verplicht om redelijkerwijs voor die goederen te zorgen, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden.

 

Artikel 5 - Verplichtingen van het hotelbedrijf

5.1 Het hotelbedrijf is verplicht gedurende de overeengekomen periode de gast te voorzien van een in dat hotel gebruikelijke accommodatie, met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

5.2 Het hotelbedrijf dient tevens in staat te zijn de in dat hotel gebruikelijke horecadiensten te verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten te leveren.

5.3 De accommodatie dient voor de Gast beschikbaar te zijn vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

5.4 Het hotelbedrijf dient de huisregels ter informatie van de gast op een duidelijk zichtbare plaats op te hangen, aan te brengen of te deponeren, dan wel de huisregels schriftelijk aan de gast te overhandigen. De Gast is verplicht de huisregels in acht te nemen.

5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd het verlenen van horecadiensten aan een gast te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen indien de gast herhaaldelijk de huisregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en rust in het horecabedrijf en /of de normale gang van zaken kan of wordt verstoord. In dat geval dient de Gast op eerste verzoek het hotel te verlaten. Het hotelbedrijf kan dit recht alleen uitoefenen indien de aard en de ernst van de overtredingen van de huisregels door de gast naar het redelijke oordeel van het hotelbedrijf daartoe aanleiding geven.

5.6 Het hotelbedrijf is, tenzij anders overeengekomen, gerechtigd de reservering als geannuleerd te beschouwen indien de gast op de eerste dag van de reservering niet vóór 18.00 uur heeft ingecheckt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5.7 Het hotelbedrijf is gerechtigd de gast te vragen een accommodatie te aanvaarden die afwijkt van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, behoudens indien een dergelijk verzoek kennelijk onredelijk is en als kennelijk te bezwaarlijk voor de gast moet worden beschouwd. In het laatste geval heeft de gast/klant het recht de horecaovereenkomst waarop voornoemd verzoek van het horecabedrijf van toepassing is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. Indien het horecabedrijf in voornoemde omstandigheden geld bespaart door accommodatie te verstrekken die afwijkt van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, heeft de gast en/of klant recht op het gespaarde bedrag. Verder is het horecabedrijf nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 6 - Verplichtingen van het restaurantbedrijf

6.1 Het Restaurantbedrijf is verplicht de Gast op het overeengekomen tijdstip van de overeengekomen faciliteiten te voorzien en de overeengekomen spijzen en dranken te leveren in de in dat restaurant gebruikelijke hoeveelheid, kwaliteit en wijze.

6.2 Indien vooraf geen spijzen en dranken zijn overeengekomen, verstrekt het Restaurantbedrijf op verzoek de op dat moment beschikbare spijzen en dranken, onverminderd het overigens in artikel bepaalde.
6.1.

6.3 Het Restaurantbedrijf is gerechtigd om van het verlenen van Horecadiensten af te zien dan wel deze te allen tijde te beëindigen indien de Gast zich niet gedraagt op een wijze die past bij de klasse en bedrijfsvoering van dat restaurant. Het Restaurantbedrijf kan onder meer regels stellen omtrent het uiterlijk van de Gast. De Gast dient op eerste verzoek het restaurant te verlaten.

6.4 Indien de Gast een half uur na het gereserveerde tijdstip niet is gearriveerd, kan het Restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van het Orde van Advocaten

7.1 Het Barbedrijf is verplicht de Gast desgevraagd te voorzien van de dranken die zij in voorraad heeft. Daarnaast dient het Barbedrijf de in dat etablissement gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen.

7.2 Het Barbedrijf is gerechtigd de horecadiensten achterwege te laten of te allen tijde te beëindigen indien de Gast zich niet gedraagt op een wijze die past bij de klasse en werking van die bar. Het Orde van Advocaten kan onder meer regels stellen met betrekking tot het uiterlijk van de Gast. De Gast dient op eerste verzoek de bar te verlaten.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van het horecabedrijf inzake zaalhuur

8.1 Het horecabedrijf is gerechtigd kamers ter beschikking te stellen die afwijken van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, behoudens indien een dergelijk verzoek kennelijk onredelijk is en als kennelijk te bezwaarlijk voor de gast moet worden beschouwd. In het laatste geval heeft de gast/klant het recht de horecaovereenkomst waarop voornoemd verzoek van het horecabedrijf van toepassing is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere horecaovereenkomsten. Indien het horecabedrijf in voornoemde omstandigheden geld bespaart door kamers ter beschikking te stellen die afwijken van hetgeen in de horecaovereenkomst is omschreven, heeft de gast en/of klant recht op het gespaarde bedrag. Verder is het horecabedrijf nimmer gehouden tot enige schadevergoeding.

8.2 Het horecabedrijf dient daarnaast in staat te zijn de gasten de in dat etablissement gebruikelijke horecadiensten te verlenen.

8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd het verlenen van horecadiensten achterwege te laten of te allen tijde te beëindigen indien de gast zich niet gedraagt zoals passend bij de klasse en bedrijfsvoering van dat horecabedrijf. Het horecabedrijf kan onder meer regels stellen omtrent het uiterlijk van de Gast. De Gast dient het horecabedrijf op eerste verzoek te verlaten.

8.4 Het horecabedrijf is gerechtigd, na overleg met de ter plaatse bevoegde instanties, de horecaovereenkomst op te zeggen op grond van gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde. Indien het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik maakt, is het horecabedrijf tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 9 - Annuleringen

9.1 Annulering door Klanten, algemeen

9.1.1 De klant is niet gerechtigd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd een bindend aanbod doet tot betaling van de hieronder vastgestelde bedragen. Elke Annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te bevatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld afwijst. Opzegging dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. De Klant kan aan een mondelinge Annulering geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

9.1.2 Het horecabedrijf kan de klant uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de betreffende horecaovereenkomst dient te worden verstrekt, mededelen dat het bepaalde personen als een groep zal beschouwen. In dat geval gelden voor die personen alle voorwaarden voor Groepen.

9.1.3 Het bepaalde in artikel 13.1 en 14.6 is ook van toepassing op Annuleringen.

9.1.4 In geval van No-show is de Klant in alle gevallen gehouden tot betaling van de Reserveringswaarde.

9.1.5 In het geval dat niet alle overeengekomen Horecadiensten worden geannuleerd, zijn onderstaande voorwaarden pro rata van toepassing op de Horecadiensten die worden geannuleerd.

9.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de volgende artikelen met 4 maanden verlengd, indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadiensten meer bedraagt dan de overeenkomstig berekende waarde van de andere horecadiensten Diensten die het horecabedrijf had kunnen verlenen in de periode waarin de geannuleerde horecadiensten hadden moeten worden verleend.

9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf op het moment van annulering op grond van de geannuleerde horecaovereenkomst reeds aan derden verschuldigd is, dienen door de klant te allen tijde volledig aan het horecabedrijf te worden vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk heeft gehandeld bij het aangaan van in de betrokken toezeggingen. Het gaat om een vermindering van de Reserveringswaarde als bedoeld in de volgende artikelen.

9.2 Annulering van hotelaccommodatie/overnachtingen

9.2.1 Groepen

Indien een reservering wordt gemaakt voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, voor een Groep dan geldt voor de Annulering van deze reservering het volgende.

Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop de eerste horecadienst krachtens de horecaovereenkomst dient te worden verleend, hierna te noemen "de ingangsdatum", is de klant niet verplicht tot enige betaling aan het hotelbedrijf.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant verplicht 35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant verplicht 60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant verplicht 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.2.2 Individuen

Indien een reservering wordt gemaakt voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, voor een of meer Individuen dan geldt voor de Annulering van deze reservering het volgende.

Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden tot enige betaling aan het hotelbedrijf.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant verplicht 35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant verplicht 60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant verplicht 100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.3 Annulering van restaurant-/tafelreservering

9.3.1 Groepen
Indien een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een Groep dan geldt voor de Annulering van die reservering het volgende:

1. indien een menu is overeengekomen:
bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip is geen betaling verschuldigd;
bij annulering 14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip betaalt de klant 25% van de reserveringswaarde;
bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip betaalt de klant 50% van de reserveringswaarde;
bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip betaalt de klant 75% van de reserveringswaarde.

2. indien geen menu is overeengekomen:
bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip is geen betaling verschuldigd;
bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip betaalt de klant 50% van de reserveringswaarde.

9.3.2 Individuen
Indien een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één of meer Individuen dan geldt voor de Annulering van die reservering het volgende:

1. indien een menu is overeengekomen:
bij annulering meer dan vier keer 24 uur voor het gereserveerde tijdstip is geen betaling verschuldigd;
bij annulering vier keer 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip betaalt de klant 50% van de reserveringswaarde.

2. indien geen menu is overeengekomen:
bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip is geen betaling verschuldigd;
bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip betaalt de klant 50% van de reserveringswaarde.

9.4 Annulering van overige horecaovereenkomsten

9.4.1 Het volgende is van toepassing op de annulering van reserveringen die niet onder de artikelen 9.2 en 9.3 vallen.

9.4.2 De annulering van een reservering voor een groep is onderworpen aan het volgende.
Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop op grond van de horecaovereenkomst de eerste horecadienst dient te worden verleend, is de klant niet gehouden tot enige betaling aan het horecabedrijf.
Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant verplicht 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant verplicht 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.4.3 De Annulering van een Reservering gemaakt voor een of meer personen is onderworpen aan het volgende.
Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop op grond van de horecaovereenkomst de eerste horecadienst dient te worden verleend, is de klant niet gehouden tot enige betaling aan het horecabedrijf.
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant verplicht 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant verplicht 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

9.5 Annulering door het horecabedrijf

9.5.1 Het horecabedrijf is gerechtigd een horecaovereenkomst te annuleren met inachtneming van het navolgende, tenzij de klant binnen zeven dagen na ondertekening van die horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven dat het horecabedrijf afstand doet van zijn bevoegdheid tot opzegging van de overeenkomst, mits dat de Klant tegelijkertijd duidelijk aangeeft dat hij tevens afstand doet van zijn eigen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen.

9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van spijzen en bijbehorende dranken opzegt, zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van overeenkomstige toepassing, met omzetting van klant en horecabedrijf.

9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in artikel 9.5.2 opzegt, zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige toepassing, met omzetting van klant en horecabedrijf.

9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde gerechtigd een horecaovereenkomst te annuleren, zonder gehouden te zijn tot betaling van voornoemde bedragen, indien er voldoende aanwijzingen zijn dat de op grond van de horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst van een zodanig ander karakter dan op grond van de opgave van de klant of op grond van de hoedanigheid van de klant of gasten mocht worden verwacht, dat het horecabedrijf de overeenkomst niet zou hebben gesloten, indien het op de hoogte was geweest van de feitelijke aard van de bijeenkomst. Indien het horecabedrijf van dit recht gebruik maakt nadat de desbetreffende bijeenkomst is aangevangen, is de klant gehouden tot betaling van de tot dan toe verrichte horecadiensten, maar vervalt de betalingsverplichting van de klant voor het overige. In dat geval wordt de vergoeding voor de verleende horecadiensten berekend naar rato van de duur van de bijeenkomst.

9.5.5 In plaats van gebruik te maken van haar in 9.5.4 genoemde recht, is het horecabedrijf gerechtigd aanvullende eisen te stellen aan het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen zijn dat aan deze eisen niet (zullen) wordt voldaan, is het horecabedrijf alsnog gerechtigd het in 9.5.4 bedoelde recht uit te oefenen.

9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator in juridische zin, geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in juridische zin het navolgende. Het horecabedrijf kan een wezenlijk punt in de reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die onverwijld aan de klant worden gemeld. Het horecabedrijf kan ook een niet-essentieel punt in de reisovereenkomst wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die onverwijld aan de klant worden gemeld. Het horecabedrijf kan tot twintig dagen voor aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, waaronder brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de geldende wisselkoersen. Indien de reiziger een dergelijke wijziging weigert te aanvaarden, kan het horecabedrijf de reisovereenkomst opzeggen.

 

Artikel 10 - Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze bij het horecabedrijf een borgsom deponeert of doet deponeren ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde verminderd met eventueel reeds gedane tussentijdse betalingen. Ontvangen borgstellingen zijn onderworpen aan een deugdelijke boekhouding, strekken uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden zeker niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 Het horecabedrijf kan in ieder geval een tussentijdse betaling vragen voor reeds verleende horecadiensten.

10.3 Het horecabedrijf kan op het overeenkomstig de voorgaande leden gestorte bedrag alle door de klant op welke rekening dan ook verschuldigde bedragen verhalen. Het saldo dient door het horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

 

Artikel 11 - Omzetgarantie

11.1 Indien een Omzetgarantie wordt afgegeven, is de klant ter zake van de betreffende horecaovereenkomsten ten minste het in de Omzetgarantie bepaalde bedrag aan het horecabedrijf verschuldigd.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf een uitkering heeft ontvangen van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde met betrekking tot het risico dat zich heeft voorgedaan.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het Hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van Zaken die door een daar verblijvende Gast in het hotel zijn gebracht. De klant vrijwaart het hotelbedrijf voor aanspraken van gasten ter zake. Deze bepalingen zijn niet van toepassing voor zover de schade of het verlies opzettelijk is veroorzaakt of het hotel grove schuld heeft.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden, tenzij de schade met opzet is veroorzaakt of het horecabedrijf grove schuld heeft. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade die het gevolg is van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade als gevolg van computerproblemen. Indien het dwingend recht slechts een minder vergaande aansprakelijkheidsbeperking toestaat, geldt die minder vergaande beperking.

12.4 In geen geval is het horecabedrijf gehouden tot betaling van een hoger bedrag aan schadevergoeding dan:
de reserveringswaarde of, indien dat meer is, het bedrag dat door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf ter zake van de schade wordt uitgekeerd, dan wel de van een andere derde ontvangen vergoeding van de schade.

12.5 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door voertuigen van de gast, behoudens indien en voor zover de schade is veroorzaakt met opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.6 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade, direct of indirect toegebracht aan personen of zaken als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enig kenmerk of omstandigheid aan of in enige roerende of onroerende zaak die door het horecabedrijf worden beheerd, erfpacht, verhuur of waarvan het eigenaar is of op enigerlei andere wijze ter beschikking staat van het horecabedrijf, behoudens indien en voor zover de schade is veroorzaakt met opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.7 Indien de Gast constateert dat er schade is ontstaan aan de in bewaring gegeven Goederen, is het horecabedrijf tegen betaling als bedoeld in artikel 4.6 verplicht tot vergoeding van de schade aan deze Goederen ontstaan door beschadiging of vermissing. Er is nooit een vergoeding verschuldigd in verband met andere Goederen die zich in de Goederen bevinden en die worden ingeleverd.

12.8 Indien het horecabedrijf zaken in ontvangst neemt of indien zaken op enigerlei wijze, waar dan ook of door wie dan ook worden gedeponeerd, in bewaring gegeven en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf hiervoor geld in rekening brengt, dan is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die Zaken, echter dit kan ontstaan, tenzij het horecabedrijf deze schade met opzet heeft veroorzaakt, dan wel het horecabedrijf grove schuld heeft voor de schade.

12.9 De klant (niet zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf volledig tegen elke aanspraak, hoe ook genaamd, die de gast en/of enige derde tegen het horecabedrijf mocht instellen. etablissement, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband houdt met enige door het horecabedrijf te verlenen of verleende (horeca)dienst krachtens enige overeenkomst met de klant of enig verband houdt met de accommodatie waar een dergelijke (horeca)dienst is verleend of zou worden verleend.

12.10 De in artikel 12.9 genoemde schadeloosstellingsplicht geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die aan het horecabedrijf en/of aan enige derde is ontstaan en/of mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van enige niet-nakoming van verplichtingen (toerekenbaar tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder het overtreden van de huisregels, begaan door de Klant en/of de Gast en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor alle schade veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enig voorwerp die in hun bezit is of onder hun toezicht staat.

 

Artikel 14 - Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst vastgestelde prijs of, voor zover de horecaovereenkomst meer dan drie maanden voor het moment waarop de uit die overeenkomst voortvloeiende horecadiensten dienen te worden verleend, is gesloten, de op dat moment geldende prijzen te betalen. dat de horecadienst(en) moet(en) worden verleend, waaronder wordt verstaan de prijzen die staan vermeld op de door het horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats weergegeven lijsten of die zijn opgenomen in een aan de klant overhandigde lijst /Gast, eventueel op verzoek van genoemde Klant/Gast.

14.2 Een lijst wordt geacht te zijn aangebracht op een voor de Gast zichtbare plaats indien de lijst zichtbaar is in ruimten die normaal gesproken toegankelijk zijn in het horecabedrijf.

14.3 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, kluis, wasserette, telefoon, telex, tv-verhuur etc. kan door het horecabedrijf een toeslag in rekening worden gebracht.

14.4 Alle rekeningen, ook rekeningen die betrekking hebben op Annulering of No-show, zijn opeisbaar door de Klant en/of Gast op het moment dat ze aan hem worden aangeboden. De Klant is verantwoordelijk voor contante betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders is overeengekomen.

14.5 Indien een factuur wordt verzonden voor een rekening lager dan e 150,- volgens de voorwaarden in het vierde lid, kan het horecabedrijf e 15,- aan administratiekosten op de rekening bijschrijven. Op dat bedrag zijn de bepalingen in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

14.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die een of beiden uit welke hoofde dan ook aan het horecabedrijf verschuldigd zijn. Geen van beiden kan een beroep doen op de vrijstelling. Tenzij anders is overeengekomen, worden horecaovereenkomsten geacht mede namens iedere Gast tot stand te zijn gekomen. Door te verschijnen erkent de gast dat de klant bevoegd was hem te vertegenwoordigen bij het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst.

14.7 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan, is het horecabedrijf gerechtigd alle goederen die de gast en/of klant bij het horecabedrijf heeft meegebracht, over te nemen en onder zich te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van het horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan. Mocht deze situatie zich voordoen, dan heeft het horecabedrijf zowel een pandrecht als een retentierecht op de desbetreffende goederen.

14.8 Indien betaling anders dan contant is overeengekomen, dienen alle facturen, voor welk bedrag dan ook, binnen veertien dagen na factuurdatum door de klant aan het horecabedrijf te zijn voldaan. Indien een factuur wordt verzonden, is het horecabedrijf te allen tijde gerechtigd om ter dekking van de kredietbeperking 2% op de factuur bij te rekenen, die vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen betaalt.

14.9 Indien en voor zover betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de Klant in verzuim zonder dat ingebrekestelling nodig is.

14.10 Indien de klant in verzuim is, dient hij aan het horecabedrijf alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, uit de invordering te vergoeden. De vastgestelde hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van e 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

14.11 Daarenboven is de Klant in geval van verzuim een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van een maand voor een volledige maand gerekend.

14.12 Indien het horecabedrijf Zaken als bedoeld in artikel 14.7 onder zich heeft en indien de klant van wie het horecabedrijf de zaken in bewaring heeft gekregen drie maanden in verzuim is, is het horecabedrijf gerechtigd deze zaken in het openbaar of onderhands te verkopen. en het verschuldigde bedrag op de opbrengst te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten zijn eveneens voor rekening van de klant en het horecabedrijf kan deze kosten eveneens verhalen op de opbrengst van de verkoop. Nadat het horecabedrijf al het verschuldigde heeft teruggevorderd, zal het eventueel resterende bedrag aan de klant worden uitbetaald.

14.13 Elke betaling wordt, ongeacht eventuele aantekeningen of opmerkingen van de klant bij de betaling, geacht te strekken tot vermindering van de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de volgende volgorde:

de kosten van uitvoering
de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
de interesse
de schade
de hoofdsom.

14.14 Betaling vindt plaats in Nederlandse valuta. Indien het horecabedrijf buitenlandse betaalmiddelen accepteert, geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf mag administratiekosten in rekening brengen tot een maximum van 10% van het in vreemde valuta aangeboden bedrag. Het horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de dan geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

14.15 Het horecabedrijf is nimmer verplicht cheques, acceptgiro's en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan het accepteren van dergelijke betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere betaalmiddelen die hier niet worden genoemd.

 

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Onder overmacht van het horecabedrijf, waardoor een eventueel hierdoor ontstaan gebrek niet aan het horecabedrijf kan worden toegerekend, wordt verstaan elke voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorziene omstandigheid die de nakoming van de horecaovereenkomst door het horecabedrijf verhindert zodanig dat de nakoming van de horecaovereenkomst onmogelijk of moeilijk wordt.

15.2 Onder dergelijke omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden waarbij personen en/of diensten en/of instellingen betrokken zijn waarvan het horecabedrijf voornemens is gebruik te maken bij de nakoming van de horecaovereenkomst, alsmede al hetgeen daarvoor op grond van overmacht of redenen van toepassing is voor uitstel of annulering, alsmede niet-nakoming door voornoemde.

15.3 Indien een van de partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is enige verplichting uit die horecaovereenkomst na te komen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 16 - Gevonden voorwerpen

16.1 In het gebouw en de toebehoren van het horecabedrijf verloren of achtergelaten voorwerpen die door de gast worden aangetroffen, dienen door de gast met de nodige spoed bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.

16.2 Zaken die de rechtmatige eigenaar niet binnen een jaar na inlevering bij het horecabedrijf heeft opgeëist, worden eigendom van het horecabedrijf.

16.3 Indien het horecabedrijf achtergelaten voorwerpen aan de gast zendt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de gast. Het horecabedrijf is nimmer verplicht dergelijke zaken door te zenden.

 

Artikel 17 - Kurkengeld

17.1 Indien de gast en/of klant op het terrein van dat horecabedrijf drank nuttigt die niet door een horecabedrijf is verstrekt, is de klant per genuttigde fles kurkengeld verschuldigd.

17.2 Indien de gast en/of klant op het terrein van dat horecabedrijf eten nuttigt dat niet door een horecabedrijf is verstrekt, is de klant een maaltijdvergoeding verschuldigd.

17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 genoemde bedragen worden vooraf overeengekomen of, bij gebreke van voorafgaande overeenstemming, door het horecabedrijf op een redelijk niveau vastgesteld.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op horecaovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Elk geschil tussen het horecabedrijf en de klant (niet zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) is bij uitsluiting onderworpen aan de bevoegdheid van de rechter in de woonplaats van het horecabedrijf, tenzij een andere rechter is bevoegd volgens de strikt bindende bepalingen van de wet en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf om het geschil te beslechten door de rechter die bij het ontbreken van deze voorwaarde bevoegd zou zijn.

18.3 Indien en zodra een geschillencommissie is ingesteld onder auspiciën van Koninklijke Horeca Nederland en eventueel andere daarbij betrokken organisaties, zullen de geschillen waarvoor de geschillencommissie is ingesteld om te bemiddelen, worden beslecht overeenkomstig het daarvoor opgestelde reglement. doel.

18.4 Alle vorderingen van de Klant verjaren door verloop van een jaar vanaf het moment van ontstaan.

18.5 De nietigheid van één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet. Indien een beding in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook nietig blijkt te zijn, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat de strekking en strekking van het ongeldige beding zo dicht mogelijk benadert.

september 1998

Aeon Plaza Hotels logo blue.png
bottom of page